• 12:40

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,130,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:40

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:10

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری