• 05:40

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,396,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 06:10

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
چارتری
 • 05:40

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:40

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:35

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,123,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:05

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:00

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:15

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:10

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:00

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:55

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری