• 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:34

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:14

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 20:14

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 20:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,830,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:34

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:34

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,003,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 11:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 17:25

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:34

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,295,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 07:30

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 08:39

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری