• 17:15

    جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
  • 19:15

    جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی