• 22:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,672,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:22

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:20

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:42

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,940,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:12

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 11:50

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:22

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:35

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:57

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:35

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:57

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی