• 10:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 11:07

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی