• 07:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی