• 14:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی