• 20:45

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,638,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:45

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 21:42

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,956,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,176,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:27

  شنبه,29 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری