• 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,065,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,396,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,653,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 08:20

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,918,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:30

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:25

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:55

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  چهار شنبه,15 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,330,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری