• 18:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,727,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,806,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,807,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,991,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:05

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,389,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:50

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 10:45

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,430,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:00

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:55

  دوشنبه,16 تیر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری