• 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 12:05

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:55

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی