• 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:01

  جمعه,22 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی