• 11:10

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:35

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:45

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:50

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:35

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:50

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:20

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:00

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:30

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:25

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  سه شنبه,19 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری