• 15:10

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,492,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:10

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:15

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:45

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:35

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:15

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:45

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:20

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:20

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 08:35

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:05

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:25

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:55

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی