• 18:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:20

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:50

  دوشنبه,18 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی