• 10:50

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:15

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:50

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:20

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:15

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 07:30

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:00

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:15

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:30

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:15

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:15

  یکشنبه,17 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:10

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:40

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری