• 07:55

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,186,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:55

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,208,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,700,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,740,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:55

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,775,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 08:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:20

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی