• 18:45

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:45

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:05

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:35

  چهار شنبه,13 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی