قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1242
کلاس پرواز
Y

قشم ایر
شرکت هواپیمایی
قشم ایر
مدل
QB
شماره پرواز
1268
کلاس پرواز
Y