کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
EF

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6935
کلاس پرواز
EF

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6919
کلاس پرواز
IV

کاسپین
شرکت هواپیمایی
کاسپین
مدل
IV
شماره پرواز
6935
کلاس پرواز
IV